Köpvillkor

Allmänna villkor för beställning av PCR-test och friskintyg

Tillämplighet

Dessa allmänna villkor tillämpas när du som privatperson (konsument) eller företag beställer PCR-test avseende Covid -19 och utfärdande av friskintyg (läkarintyg) baserat på resultatet av sådant PCR-test (”Tjänsten”) av Carelab Sverige AB Org nr: 559279-3458 (”Carelab”/”oss”/”vi”/”vår”). 

En mer utförlig beskrivning av Tjänsten och vanliga frågor och svar hittar du på vår hemsida https://www.carelab.se/. Kortfattat innebär dock Tjänsten att du gör ett PCR-test på en av våra eller våra samarbetspartners mottagningar.Därefter görs en analys av ditt test. Visar analysen negativt resultat (dvs. att du enligt analysen inte har en pågående infektion av covid -19) utfärdar vi ett läkarintyg (friskintyg) som styrker detta. Läkarintyget (friskintyg) översänds elektroniskt på sätt som anges på vår hemsida. Visar analysen positivt resultat, meddelas du om detta. Vi utfärdar då inget läkarintyg (reseintyg). För tydlighets skulle innefattar alltså Tjänsten antingen att ett läkarintyg (friskintyg) upprättas eller att du erhåller ett positivt resultat av analysen av ditt test.

I samband med att du Beställer Tjänsten samtycker du till att dessa allmänna villkor tillämpas som del av avtalet mellan dig/ditt företag och oss. 

Beställning av Tjänsten

Beställning av Tjänsten görs på vår hemsida https://www.carelab.se/  via telefon, via en samarbetspartner eller direkt på plats på våra eller våra samarbetspartners mottagningar. Du kan alltid höra av dig till vår support på 08-122 041 44 eller info[at]carelab.se om du har frågor. 

För att få beställa Tjänsten måste du ha fyllt 18 år. Om du är under 18 år måste du ha fått samtycke till din beställning från vårdnadshavare.

Avtal om köp av Tjänsten

Avtal om köp träffas när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejl du angivit. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller annullera din beställning om vi inte anser att vi kan uppfylla tjänsten på ett adekvat sätt. Vi kommer då att meddela dig så fort vi kan. Genom bekräftelser blir dessa allmänna villkor en del av avtalet.

Behandling av personuppgifter

Tjänsten innefattar att vi behandlar personuppgifter om de individer som Tjänsten avser. Personuppgifterna omfattar namn, kontaktuppgifter, personnummer, passnummer samt personuppgifter avseende hälsa (bl.a. om analysen av test ger positivt resultat eller inte). För Carelab är kunders och patienters personliga integritet av central betydelse. Behandling av kunders och patienters personuppgifter sker därför alltid i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om behandling av personuppgifter. Detta innefattar även att resultat av tester måste översändas på ett sätt som är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar. 

Utförligare information om vår behandling av dina personuppgifter och grund för behandling av personuppgifter finner du i vår integritetspolicy som du hittar på https://www.carelab.se/integritetspolicy. Integritetpolicyn innefattar även tydliga instruktioner om dina rättigheter och hur dessa rättigheter kan utövas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av din hälsodata. Det gör du genom att höra av dig till info[at[carelab.se

Priser och betalning

Samtliga priser anges i svenska kronor. I samband med besöket kan du välja mellan betalning med kort eller swish på vår mottagning.

Kvitto skickas sedan till den email som du uppgivit i samband med beställning. För tydlighets skull är priset detsamma oavsett om reseintyg utfärdas (efter negativt analysresultat), reseintyg ej utfärdas (efter positivt analysresultat) eller om analys inte går att utföra.

Leveranstid

Carelab lämnar inga garantier gällande väntetiden innan du får ditt testresultat.

Normala leveranstider från tidpunkten du erhållit en orderbekräftelse framgår på vår hemsida www.carelab.se. Carelab hanterar normalt din beställning inom ett dygn från det att du har fått en orderbekräftelse under helgfria dagar. Beställning under helgdag hanteras närmast påföljande vardagsdygn. De normala leveranstiderna utgör dock inte någon garanti och det är därför viktigt att du gör beställning i god tid med marginal till din resa och hänsyn till vad de lokala föreskrifterna på din resedestination vid var tid kräver.

Eget ansvar gällande reseintyg och Tjänsten

Innehållet i vår Tjänst – inklusive vad vårt utfärdade friskintyg vid var tid innehåller och hur det är utformat – beskrivs på vår hemsida www.carelab.se. Carelab tar dock inget ansvar för att innehållet i vårt intyg och dess utformning godtas.

Det är du som kund som är ansvarig för att säkerställa att det intyget vi utfärdar är giltigt och fungerar för inresa i det land och destination du ska resa till. Vi baserar intygen på de uppgifterna som du anger vid bokning

Det är också du som kund som ansvarar för att ett självtest utförs på korrekt sätt. Carelab tar inget ansvar för om självtest utförs på felaktigt sätt och därför exempelvis inte kan ligga till grund för en analys eller korrekt analys.

Carelab ansvarar inte för eventuella kostnader, till exempel till följd av utebliven resa, som kan komma att uppstå till följd av ett Positiv covid-19-prov  och ej bedömbart provresultat.

Notera även att provresultatet kan bli ej bedömbart och nytt prov rekommenderas. Vi kommer inte kunna utfärda något intyg

Ångerrätt vid köp via internet

Vid köp via internet har du som konsument alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Ångerfristen (14 dagar) börjar gälla dagen efter att avtal ingåtts (dvs. dagen efter vår orderbekräftelse). För det fall ångerfristen upphör en lördag, söndag eller helgdag sträcks fristen ut till nästkommande vardag. 

Om du önskar utnyttja din ångerrätt ska du meddela oss detta klart och tydligt via e-post info@carelab.se. Du kan också utnytta den mall till ångerblankett som konsumentverket tillhandahåller, se https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett vilken du kan skicka per e-mail, per fax eller brev till oss.

Ångerrätten upphör när du helt eller delvis använder dig av de Tjänster som du har beställt exempelvis genom att ta ett av våra prover eller skicka in det till laboratoriet. Om du utnyttjar din ångerrätt återbetalar vi erlagd betalning till dig utan avdrag. Vi återbetalar pengarna till ditt bankkonto inom 90 dagar från beställning under förutsättning att du meddelat ditt bankkonto till oss. 

Ansvar och ansvarsbegränsning

Carelab ansvar för att Tjänsten utförs fackmannamässigt och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. 

Carelab ansvarar inte för brister i Tjänsten som är hänförlig till dig som kund (t.ex. att reseintyget som det vid var tid beskrivs på vår hemsida inte uppfyller kraven på din resedestination; eller att test har tagits för sent eller för tidigt enligt kraven på din resedestination; eller att testet utförs på felaktigt sätt; eller att Tjänsten inte utförs eller inte utförs i tid pga. tekniska förhållanden i din utrustning eller anslutande nätverk). 

Carelab ansvarar inte för brister i Tjänsten som orsakas av fel i tredje parts programvara eller nätverk om Carelab fackmannamässigt försökt åtgärda eller kringå felet, eller brister i Tjänsten pga. virusangrepp eller liknande trots att Carelab på fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder. Carealab ansvarar inte heller för försenad Tjänst till följd av brister i allmänna kommunikationer (t.ex. försenad postgång) eller till följd av omständigheter som utgör force majeure. PCR-tester avseende Covid-19 ger inte 100% korrekt resultat och det förekommer att ett PCR-test ger ett felaktigt negativt eller positivt resultat. Carelab svarar inte för att testresultatet till följd av sådan felmarginal ger ett felaktigt resultat.

Brister i Tjänsten ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Carelab. Carelab har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för dig som kund. 

Om avhjälpande inte kan ske har du som kund rätt till skäligt prisavdrag och, med nedanstående begränsningar, ersättning för eventuell styrkt, direkt skada. Carelab ansvarar för brister i Tjänsten orsakad av Caerlabs vårdslöshet. Carelabs ansvar är under alla förhållanden begränsat till ett ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande priset för Tjänsten för den individ som Tjänsten avser. Carelab svarar inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador. Detta innefattar att Carelab inte svarar för skada eller kostnader till följd av brister i Tjänsten som medför att du inte kan resa till eller släpps in på din resedestination. 

Force Majeure

Carelab ansvarar inte för skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Carelab kontroll och som Carelab skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Carelab inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. 

Särskilt avseende företagskunder

För dig som företagskund tillämpas inte bestämmelserna om ångerrätt ovan. 

Vidare svarar du som företagskund för att grund för behandling av personuppgifter som du förser Carelab med föreligger. 

Tillämplig lag och tvist

För Avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol i Sverige.