Integritetspolicy

1 Introduktion

För oss på Carelab kommer du som individ och patient alltid först. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) redogör för vår hantering av dina personuppgifter i samband med att du genomför  provtagning för antikroppar hos oss eller någon av våra samarbetspartners (”Tjänsten”).

2 Vem är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen?

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Carelab Sverige AB (”Carelab”), som äger och tillhandahåller den tekniska plattformen (”Webbplatsen”) och som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du registrerar i Webbplatsen, på annat sätt tillhandahåller oss eller som framkommer i samband med provtagning.

3 Varifrån samlar vi in de personuppgifter som behandlas om dig när du använder Tjänsten?

3.1 Personuppgifter som registreras via ditt användarkonto på Webbplatsen

Carelab behandlar de personuppgifter om dig som du registrerar i ditt hälsoformulär som fylls i innan provtagning. Personuppgifterna som du registrerar består av  i samband med att du registrerar dig på vår webbplats består av namn, personnummer, telefonnummer och mejladress (dessa kallas i Integritetspolicyn för ”Användardata”). Dessutom kan vi komma att automatiskt samla in och behandla följande information:

(I) teknisk information inklusive IP-adress, inloggningsinformation, typ och version av operativsystem och enhet, tidsinställningar, valt språk, cookies etc.

(II) vilka sidor och funktioner du har använt.

3.2 Personuppgifter kopplade till ditt hälsotillstånd via ditt användarkonto på Webbplatsen

I samband med att du använder Tjänsten hos oss blir du ombedd att dela med dig av uppgifter kopplade till din hälsa. Detta gör du genom att fylla i relevant symptomformulär på Webbplatsen i samband med att du registrerar dig. Dessa uppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till, information om allergier och symtomhistorik (dessa kallas i Integritetspolicyn för ”Patientdata”).

3.3 Personuppgifter utifrån utfallet av provtagning

Även utfallet av provtagning utgör personuppgifter och Patientdata. Utfallet (och personuppgifterna) består av positivt, negativt och ogiltig analys. Dessa personuppgifter lagras inom EU och behandlas av Carelab och/eller dess personuppgiftsbiträden.

4 Var lagras dina personuppgifter?

Personuppgifterna hanteras och lagras inom EU/EES och inga känsliga personuppgifter, såsom uppgifter relaterade till din hälsa, lagras utanför EU/EES i samband med nyttjandet av Tjänsten.

Dina personuppgifter kommer utifrån krav i lag  även att lagras i ett journalsystem, i form av journaler. Journalerna sparas i journalsystem utanför Webbplatsen hos en tredje part på uppdrag av Carelab och enligt Carelab instruktioner. Carelab är ansvarig för de personuppgifter (Patientdata) som lagras i journalerna. 

5 Varför behandlas dina personuppgifter och laglig grund?

5.1 Behandlingen av din Användardata

Carelab behandlar din Användardata för att kunna:

(I) behandla din ansökan eller uppsägning av ditt användarkonto på webplatsen

(II) ge dig behörighet att logga in och använda ditt användarkonto

(III) säkerställa din identitet

(IV) upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter om dig

(V) låta dig följa och administrera pågående ärenden vid användande av Tjänsten

(VI) tillhandahålla support och kommunicera med dig när du använder Tjänsten. I detta ingår framförallt att ge dig återkoppling och information under tiden du nyttjar Tjänsten. Vi kan även komma att behandla förfrågningar samt utreda klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support) genom vår supporttjänst via telefon eller i våra digitala kanaler. Beroende på ditt ärende kan du komma att dela med dig av ytterligare Användardata och Patientdata som vi då behandlar i syfte att kunna hjälpa dig nyttja Tjänsten på bästa sätt

(VII) tillhandahålla direktmarknadsföring genom Carelab eller dess koncernbolag till dig via mejl och sms eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation, t.ex. i samband med kampanjer och erbjudanden. I urvalet av vilken marknadsföring som når dig innefattas framförallt uppgifter om bostadsort.

Användardata behandlas framför allt för att fullfölja avtal Carelab och dig för att du ska kunna få svar på provtagning på säkert sätt. Vidare behandlas Användardata för att fullgöra rättslig förpliktelser som Carelab har enligt lag eller  domar eller myndighetsbeslut (t.ex. avseende krav från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO eller Socialstyrelsen).

Carelab eller dess koncernbolag behandlar därutöver uppgifter om dig för marknadsföringsändamål (punkt VI) baserat på vårt berättigade intresse. För det fall att du anser att ditt berättigade intresse av integritet väger tyngre än vårt berättigade intresse för marknadsföring vägrer högre kan du alltid begära att vi slutar att tillhandahålla marknadsföring till dig genom att kontakta vår kundtjänst (se nedan).  

5.2 Behandlingen av din Patientdata

Carelab behandlar Patientdata i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten lagenligt på bästa sätt för dig som patient samt att ge dig besked om utfall av provtagning. Som vårdgivare lyder vår verksamhet under gällande nationell lagstiftning. Vi behandlar därför din Patientdata med stöd av gällande lag. Behandling av Patientdata avseende dig sker även för att uppfylla andra av Carelab skyldigheter enligt lag. I det ingår att våra läkare för journal som Carelab är skyldig att spara under viss tid. 

Patientdata behandlas för att fullgöra rättsliga förpliktelser vi har enligt lag samt att fullgöra avtal för dig. 

6 Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål uppgifterna i fråga behandlas för enligt avsnitt 5 ovan, d.v.s. så länge det behövs för att kunna leverera Tjänsten eller för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss. Carelab har en skyldighet att spara patientjournaler kopplade till dig under en viss specifik tid. Dina Användaruppgifter raderas eller avidentifieras senast sex (6) månader från det att du avslutat ditt användarkonto hos oss, om personuppgifterna inte är nödvändiga att spara för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lagkrav eller uppgifterna annars behövs för att tillvarata rättsliga anspråk. Vi ber dig ta i beaktande att återkallelse av samtycke inte påverkar vår roll som vårdgivares skyldighet att föra journal eller att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar.

7 Tredje parter som dina personuppgifter kan komma att delas med när du använder Tjänsten

7.1 Underleverantörer till Carelab

För att vi ska kunna erbjuda dig Tjänsten använder vi oss av ett antal externa leverantörer som i vissa fall behandlar personuppgifter. Våra IT-tjänsteleverantörer, såsom drifts- och hostingleverantörer, arbetar endast på uppdrag av Carelab instruktioner i egenskap av s.k. Personuppgiftsbiträden.

Carelab tillser att journal förs i samband med tillhandahållande av vård inom ramen för Tjänsten i enlighet med gällande lagstiftning. Journalerna sparas i journalsystem utanför Carelabs webplats hos en tredje part på uppdrag av Carelab och på Carelab instruktioner. Carelab är ansvarig för den Patientdata som lagras i journalerna.

7.2 Myndigheter

Carelab kan komma att ställa data om antikroppsförekomst till förfogande till myndigheter vid förfrågan. Om sådan data delas är den alltid anonym och på en aggregerad nivå, och aldrig personlig.

8 Tredjelandsöverföring

Carelab använder IT-leverantörer för hosting- och drifttjänster med verksamhet utanför Sverige. Detta innebär dock inte att Carelab kommer att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES sker enbart i undantagsfall och endast under förutsättningen att överföringen är laglig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning till skydd för din personliga integritet i mottagande land med hänvisning till antingen

(I) EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå

(II) tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring

(III) att mottagaren av Privacy Shield-regelverket och därmed kravet på adekvat skyddsnivå (gäller överföring till USA)

(IV) andra lämpliga skyddsåtgärder till uppfyllande av tillämplig dataskyddslagstiftning.

9 Dina rättigheter som användare av Tjänsten

Du har rätt att erhålla information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och vilka tredje parter som mottagit dina personuppgifter. För att förtydliga kan du närsomhelst vända dig till oss för att

(I) begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas i samband med ditt användande av Tjänsten, inklusive din journal, vem som har fått åtkomst till den och varför

(II) be oss att rätta eventuella felaktiga uppgifter om dig

(III) begära att dina personuppgifter raderas (här ber vi dig dock notera att Carelab i rollen som vårdgivare har skyldigheter enligt lag att spara vissa personuppgifter, särskilt relaterade till Patientdata inklusive att föra journal i samband med nyttjande av Tjänsten). På din förfrågan kommer all Patientdata som vi inte är har en rättslig skyldighet att behålla att raderas

(IV) be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, och därvid skriftligen begära att uppgifterna inte får användas för direktmarknadsföringsändamål

(V) invända mot behandling av personuppgifter

(VI) begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part (rätten till dataportabilitet)

(VII) få hjälp och information om att begära spärr till uppgifter i din journal vilket innebär att ingen annan vårdgivare kan få åtkomst till den via sammanhållen journalföring.

Om du önskar komma i kontakt med oss angående någon av dessa punkter går det bra att kontakta oss via vår webplats eller genom att skicka ett mejl till info[at]carelab.se

10 Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Vi hoppas att denna Integritetspolicy har klargjort hur, och varför, vi hanterar din Användar- och Patientdata. Vi vill här även upplysa dig om att du har rätt att ge in klagomål till Datainspektionen eller annan relevant tillsynsmyndighet för det fall du anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktig och inte uppfyller lagenliga krav.