Integritetspolicy

1 Introduktion

För oss på Carelab kommer du som individ och patient alltid först. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) redogör för vår hantering av dina personuppgifter i samband med att du genomför  provtagning för antikroppar hos oss eller någon av våra samarbetspartners (”Tjänsten”).

 

2 Vem är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen?

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Carelab Sverige AB (”Carelab”), som äger och tillhandahåller den tekniska plattformen (”Webbplatsen”) och som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du registrerar i Webbplatsen, på annat sätt tillhandahåller oss eller som framkommer i samband med provtagning.

 

3 Varifrån samlar vi in de personuppgifter som behandlas om dig när du använder Tjänsten?

3.1 Personuppgifter som registreras via ditt användarkonto på Webbplatsen

Carelab behandlar de personuppgifter om dig som du registrerar i ditt hälsoformulär som fylls i innan provtagning. Personuppgifterna som du registrerar består av  i samband med att du registrerar dig på vår webbplats består av namn, personnummer, telefonnummer och mejladress (dessa kallas i Integritetspolicyn för ”Användardata”). Dessutom kan vi komma att automatiskt samla in och behandla följande information:

(I) teknisk information inklusive IP-adress, inloggningsinformation, typ och version av operativsystem och enhet, tidsinställningar, valt språk, cookies etc.

(II) vilka sidor och funktioner du har använt.

3.2 Personuppgifter kopplade till ditt hälsotillstånd via ditt användarkonto på Webbplatsen

I samband med att du använder Tjänsten hos oss blir du ombedd att dela med dig av uppgifter kopplade till din hälsa. Detta gör du genom att fylla i relevant symptomformulär på Webbplatsen i samband med att du registrerar dig. Dessa uppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till, information om allergier och symtomhistorik (dessa kallas i Integritetspolicyn för ”Patientdata”).

3.3 Personuppgifter utifrån utfallet av provtagning

Även utfallet av provtagning utgör personuppgifter och Patientdata. Utfallet (och personuppgifterna) består av positivt, negativt och ogiltig analys. Dessa personuppgifter lagras inom EU och behandlas av Carelab och/eller dess personuppgiftsbiträden.

 

4 Var lagras dina personuppgifter?

 

Personuppgifterna hanteras och lagras inom EU/EES och inga känsliga personuppgifter, såsom uppgifter relaterade till din hälsa, lagras utanför EU/EES i samband med nyttjandet av Tjänsten.

Dina personuppgifter kommer utifrån krav i lag  även att lagras i ett journalsystem, i form av journaler. Journalerna sparas i journalsystem utanför Webbplatsen hos en tredje part på uppdrag av Carelab och enligt Carelab instruktioner. Carelab är ansvarig för de personuppgifter (Patientdata) som lagras i journalerna. 

 

5 Varför behandlas dina personuppgifter och laglig grund?

5.1 Behandlingen av din Användardata

Carelab behandlar din Användardata för att kunna:

(I) behandla din ansökan eller uppsägning av ditt användarkonto på webplatsen

(II) ge dig behörighet att logga in och använda ditt användarkonto

(III) säkerställa din identitet

(IV) upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter om dig

(V) låta dig följa och administrera pågående ärenden vid användande av Tjänsten

(VI) tillhandahålla support och kommunicera med dig när du använder Tjänsten. I detta ingår framförallt att ge dig återkoppling och information under tiden du nyttjar Tjänsten. Vi kan även komma att behandla förfrågningar samt utreda klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support) genom vår supporttjänst via telefon eller i våra digitala kanaler. Beroende på ditt ärende kan du komma att dela med dig av ytterligare Användardata och Patientdata som vi då behandlar i syfte att kunna hjälpa dig nyttja Tjänsten på bästa sätt

(VII) tillhandahålla direktmarknadsföring genom Carelab eller dess koncernbolag till dig via mejl och sms eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation, t.ex. i samband med kampanjer och erbjudanden. I urvalet av vilken marknadsföring som når dig innefattas framförallt uppgifter om bostadsort.

Användardata behandlas framför allt för att fullfölja avtal Carelab och dig för att du ska kunna få svar på provtagning på säkert sätt. Vidare behandlas Användardata för att fullgöra rättslig förpliktelser som Carelab har enligt lag eller  domar eller myndighetsbeslut (t.ex. avseende krav från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO eller Socialstyrelsen).

Carelab eller dess koncernbolag behandlar därutöver uppgifter om dig för marknadsföringsändamål (punkt VI) baserat på vårt berättigade intresse. För det fall att du anser att ditt berättigade intresse av integritet väger tyngre än vårt berättigade intresse för marknadsföring vägrer högre kan du alltid begära att vi slutar att tillhandahålla marknadsföring till dig genom att kontakta vår kundtjänst (se nedan).  

5.2 Behandlingen av din Patientdata

Carelab behandlar Patientdata i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten lagenligt på bästa sätt för dig som patient samt att ge dig besked om utfall av provtagning. Som vårdgivare lyder vår verksamhet under gällande nationell lagstiftning. Vi behandlar därför din Patientdata med stöd av gällande lag. Behandling av Patientdata avseende dig sker även för att uppfylla andra av Carelab skyldigheter enligt lag. I det ingår att våra läkare för journal som Carelab är skyldig att spara under viss tid. 

Patientdata behandlas för att fullgöra rättsliga förpliktelser vi har enligt lag samt att fullgöra avtal för dig. 

 

 

6 Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål uppgifterna i fråga behandlas för enligt avsnitt 5 ovan, d.v.s. så länge det behövs för att kunna leverera Tjänsten eller för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss. Carelab har en skyldighet att spara patientjournaler kopplade till dig under en viss specifik tid. Dina Användaruppgifter raderas eller avidentifieras senast sex (6) månader från det att du avslutat ditt användarkonto hos oss, om personuppgifterna inte är nödvändiga att spara för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lagkrav eller uppgifterna annars behövs för att tillvarata rättsliga anspråk. Vi ber dig ta i beaktande att återkallelse av samtycke inte påverkar vår roll som vårdgivares skyldighet att föra journal eller att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar.

 

7 Tredje parter som dina personuppgifter kan komma att delas med när du använder Tjänsten

7.1 Underleverantörer till Carelab

För att vi ska kunna erbjuda dig Tjänsten använder vi oss av ett antal externa leverantörer som i vissa fall behandlar personuppgifter. Våra IT-tjänsteleverantörer, såsom drifts- och hostingleverantörer, arbetar endast på uppdrag av Carelab instruktioner i egenskap av s.k. Personuppgiftsbiträden.

Carelab tillser att journal förs i samband med tillhandahållande av vård inom ramen för Tjänsten i enlighet med gällande lagstiftning. Journalerna sparas i journalsystem utanför Carelabs webplats hos en tredje part på uppdrag av Carelab och på Carelab instruktioner. Carelab är ansvarig för den Patientdata som lagras i journalerna.

7.2 Myndigheter

Carelab kan komma att ställa data om antikroppsförekomst till förfogande till myndigheter vid förfrågan. Om sådan data delas är den alltid anonym och på en aggregerad nivå, och aldrig personlig.

 

8 Tredjelandsöverföring

Carelab använder IT-leverantörer för hosting- och drifttjänster med verksamhet utanför Sverige. Detta innebär dock inte att Carelab kommer att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES sker enbart i undantagsfall och endast under förutsättningen att överföringen är laglig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning till skydd för din personliga integritet i mottagande land med hänvisning till antingen

(I) EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå

(II) tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring

(III) att mottagaren av Privacy Shield-regelverket och därmed kravet på adekvat skyddsnivå (gäller överföring till USA)

(IV) andra lämpliga skyddsåtgärder till uppfyllande av tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

9 Dina rättigheter som användare av Tjänsten

Du har rätt att erhålla information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och vilka tredje parter som mottagit dina personuppgifter. För att förtydliga kan du närsomhelst vända dig till oss för att

(I) begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas i samband med ditt användande av Tjänsten, inklusive din journal, vem som har fått åtkomst till den och varför

(II) be oss att rätta eventuella felaktiga uppgifter om dig

(III) begära att dina personuppgifter raderas (här ber vi dig dock notera att Carelab i rollen som vårdgivare har skyldigheter enligt lag att spara vissa personuppgifter, särskilt relaterade till Patientdata inklusive att föra journal i samband med nyttjande av Tjänsten). På din förfrågan kommer all Patientdata som vi inte är har en rättslig skyldighet att behålla att raderas

(IV) be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, och därvid skriftligen begära att uppgifterna inte får användas för direktmarknadsföringsändamål

(V) invända mot behandling av personuppgifter

(VI) begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part (rätten till dataportabilitet)

(VII) få hjälp och information om att begära spärr till uppgifter i din journal vilket innebär att ingen annan vårdgivare kan få åtkomst till den via sammanhållen journalföring.

Om du önskar komma i kontakt med oss angående någon av dessa punkter går det bra att kontakta oss via vår webplats eller genom att skicka ett mejl till info[at]carelab.se

 

10 Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Vi hoppas att denna Integritetspolicy har klargjort hur, och varför, vi hanterar din Användar- och Patientdata. Vi vill här även upplysa dig om att du har rätt att ge in klagomål till Datainspektionen eller annan relevant tillsynsmyndighet för det fall du anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktig och inte uppfyller lagenliga krav.

Vad är ett PCR-test?


Ett PCR-test för Covid-19 är ett prov som tas genom att försiktigt föra upp en pinne (tops) i näsan. Testet utförs av medicinskt utbildad personal och svaret sänds till ett certifierat laboratorium. Våra reseintyg följer de internationella kraven på reseintyg då de utförs på nationellt ackrediterat laboratorium, utförs av vårdpersonal och signeras av läkare.
Vad kostar det?


PCR-Test + Reseintyg 1495 kronor vardagar (helgtaxa 1995 kr) och betalas vid provtillfället med kort, vi har inga möjligheter att ta emot kontanter.
Vem får testa sig?


Alla är välkomna att testa sig hos oss. Viktigt är att notera att vi inte tar emot personer som visar symptom, så som förkylningssymptom eller feber. Om du är sjuk behöver stanna hemma och följa gällande riktlinjer. Personer med symptom som kommer till vår mottagning behöver vi dessvärre avvisa med tanke på smittorisk.
Hur bokar jag tid för PCR test?


Snabbast och enklast bokar du tid via vår webbokning på vår hemsida
Kan jag testa mig om jag saknar svenskt personnummer?


Ja, vi kan hjälpa personer som inte är bosatta i Sverige. Det gäller till exempel personer som är på tillfälligt besök i Sverige eller personer som inte har svenskt personnummer.
När får jag testsvar?


Provet analyseras och reseintyget svaras ut dagen efter testning (vanligtvis runt 22.00 dagen efter) Det gäller även helgdagar​
Vilket datum gäller för testet och står på intyget?


Det datum som gäller för intyget är dagen då testet genomfördes.
Kan jag få intyget på engelska


Ja. Alla våra intyg är på engelska.
Kan ni testa större grupper eller på arbetsplatser?


Om ni är ett företag som vill testa era medarbetare eller kunder, så kan vi hjälpa er med det. Kontakta oss så diskuterar vi ett lämpligt upplägg med er, antingen för testning på plats hos er eller på vår mottagning. Kontakta oss via info@carelab.se
Allmänna villkor / Integritetspolicy


https://www.carelab.se/kopvillkor
https://www.carelab.se/integritetspolicy
Vad innehåller läkarintyget?


Intyget utfärdas på Engelska och innehåller följande information Fullständigt namn (ska överensstämma med namnet i passet) Passnummer Personnummer (viktigt att du säkerställer att du skriver rätt personnummer vid registrering) Adress Resultat av PCR-testet Tidpunkt för provtagning Tidpunkt för utfärdande av läkarintyget
Hur används mina personuppgifter?


All datatrafik, inklusive personuppgifter, skyddas med kryptering. Under sträng sekretess för vi journalanteckningar över ditt analyssvar och intyg i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. För utförlig information se policy och köpvillkor.
Skickar ni intyg på helger / röda dagar?


Ja! Vi skickar intyg alla dagar, även helger och röda dagar.
Vad behöver jag ta med mig inför provtagning?


Om du testar dig på någon av våra mottagningar behöver du ta med dig ditt pass eller en bild på ditt pass. Se till att du har varit symtomfri i 14 dagar innan provtagningen.
Avbokningspolicy


Avbokning skall göras senast 24 timmar innan avtalad tid. För sent avbokad tid eller uteblivet besök debiteras du med 100%.
Vad är skillnaden mellan PCR- och antigentester?


PCR-testerna är de säkraste testerna vi har för att påvisa pågående covidinfektion. De reagerar på väldigt låga virusnivåer, och till och med döda virusrester långt efter det att infektionen är över och patienten inte smittar längre. Nackdelen är att de kräver laboratorieanalys och att det tar tid att få svar. Fördelen med antigentesterna är att de kan påvisa aktiv sjukdom snabbt och kräver inte laboratorieanalys. Antigentester är i allmänhet enkla att använda och kan ge svar inom 15– 30 minuter.
Vad innebär provsvaret?


Olika typer av provsvar
• Positiv – betyder att du har Covid-19 då viruset hittades i provet som du lämnat. Vi kommer meddela dig om detta så att du kan försätta dig själv i karantän i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
• Negativ – Vid negativt PCR-test kan vi utfärda ett friskintyg för resa på engelska som styrker detta.
• Ej bedömbart – betyder att det inte går att få något resultat från provet. Nytt prov rekommenderas. Notera även att vi kommer inte kunna utfärda något intyg vid Ej bedömbart prov.
Carelab ansvarar ej för om ett prov genererar resultatet ”Ej bedömbart”.
Vi ansvarar ej heller för eventuella kostnader för patienten till följd av detta, t.ex. i form av utebliven resa.

Carelab Sverige

Vi är en provtagningstjänst som erbjuder PCR test för Covid-19 samt reseintyg. 


 

Öppetider för provtagning

Carelab Stockholm
Hagaesplanaden 56
113 65 Stockholm
+468-122 041 44

Måndag – fredag: 08.00 – 20.00

Lördag – söndag: 10.00 – 16.00

Carelab Göteborg
Drottninggatan 31
411 14 Göteborg
+46 31-53 52 55

Måndag – fredag: 08.00 – 16.00

Lördag – söndag: 08.00 – 16.00


Carelab Malmö
Linjetvågatan 4
212 52 Malmö
+46 406 550 056

Måndag – fredag: 10.00 – 16.00

Lördag – söndag: 08.00 – 12.00

 

 Carelab nyhetsbrev

Prenumerera på Carelabs nyhetsbrev

© 2020 Carelab

Alla läkare är legitimerade av Socialstyrelsen.

All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientlagen.

Carelab lämnar inga garantier gällande väntetiden innan du får ditt testresultat.