FAQ

Vanliga frågor

Vi förstår att du har många frågor om hur det fungerar att ta ett PCR-test för att få ett intyg.
.

 

Vi har samlat svaren på några av de vanligaste frågorna om PCR-test och intyg nedan.

Vad är ett NAAT test?


Nucleic-acid amplification tests (PCR, RT-PCR) Ett PCR-test för Covid-19 är ett prov som tas genom att försiktigt föra upp en pinne (tops) i näsan. Testet utförs av medicinskt utbildad personal och svaret sänds till ett certifierat laboratorium.
Våra reseintyg följer de internationella kraven på reseintyg då de utförs på nationellt ackrediterat laboratorium, utförs av vårdpersonal och signeras av läkare
Vad kostar ett PCR-test?


PCR-Test + Friskintyg Provsvar 4h 2995 SEK Provsvar 12h 1995 SEK Betalas vid provtillfället med kort, vi har inga möjligheter att ta emot kontanter.
Hur bokar man tid hos er?


Snabbast och enklast bokar du tid via vår webbokning på vår hemsida.
Hur avbokar jag min besökstid?


Du kan avboka en bokning genom att klicka "Avboka" längst ner i din bokningsbekräftelse. Bokningsbekräftelsen skickas via e-post till den e-postadress som är angiven i bokningen Avbokning skall göras senast 24 timmar innan avtalad tid. För sent avbokad tid eller uteblivet besök debiteras du med 100%.
Kan jag testa mig om jag saknar svenskt personnummer?


Ja, vi kan hjälpa personer som inte är bosatta i Sverige. Det gäller till exempel personer som är på tillfälligt besök i Sverige eller personer som inte har svenskt personnummer. Du som är svensk medborgare kan testa dig hos oss.
Detta gäller även för utländska medborgare som inte är folkbokförd i Sverige
Vad innehåller läkarintyget?


Intyget utfärdas på Engelska och innehåller följande information

Fullständigt namn (ska överensstämma med namnet i passet)
Passnummer
Personnummer (viktigt att du säkerställer att du skriver rätt personnummer vid registrering)
Adress
Resultat av PCR-testet
Tidpunkt för provtagning
Tidpunkt för utfärdande av läkarintyget

Vi baserar intygen på de uppgifterna som du anger vid bokning. Kolla därför igenom dessa en extra gång så allt är korrekt.
Skickar ni intyg på helger / röda dagar?


Ja! Vi skickar intyg alla dagar, även helger och röda dagar.
Vad innebär provsvaret?


Olika typer av provsvar

• Positiv – betyder att du har Covid-19 då viruset hittades i provet som du lämnat.
Vi kommer meddela dig om detta så att du kan försätta dig själv i karantän i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

• Negativ – Vid negativt PCR-test kan vi utfärda ett friskintyg för resa på engelska som styrker detta.

• Ej bedömbart – betyder att det inte går att få något resultat från provet. Nytt prov rekommenderas.

Notera även att vi kommer inte kunna utfärda något intyg vid Ej bedömbart prov.

Carelab ansvarar ej för om ett prov genererar resultatet ”Ej bedömbart”.

Vi ansvarar ej heller för eventuella kostnader för patienten till följd av detta, t.ex. i form av utebliven resa.
Vad gäller vid provtagning av barn?


Många länder ställer inte krav på att barn ska kunna uppvisa ett intyg på ett negativt covid-test. Kontrollera vad som gäller för det land du ska resa till på www.swedenabroad.se Provtagning kan kännas obehagligt för många barn. Vi gör vårt bästa för att det ska gå så bra som möjligt. Barnets pass måste tas med till provtagningen.
Vad är skillnaden mellan PCR- och antigentester?


PCR-testerna är de säkraste testerna vi har för att påvisa pågående covidinfektion. De reagerar på väldigt låga virusnivåer, och till och med döda virusrester långt efter det att infektionen är över och patienten inte smittar längre. Nackdelen är att de kräver laboratorieanalys och att det tar tid att få svar.

Fördelen med antigentesterna är att de kan påvisa aktiv sjukdom snabbt och kräver inte laboratorieanalys. Antigentester är i allmänhet enkla att använda och kan ge svar inom 15– 30 minuter.
Vilka laboratorium samarbetar ni med?


Vi samarbetar med det ackrediterat laboratoriumet Life Genomics AB i Göteborg. Det är godkänt av Folkhälsomyndighten enligt ISO/IEC 17025
När öppnar ni i fler städer?


Vi kikar löpande på möjligheten att erbjuda tjänsten på fler orter. Håll utkik på hemsidan – vi uppdaterar informationen där så fort vi vet mer.
Hur används mina personuppgifter?


All datatrafik, inklusive personuppgifter, skyddas med kryptering. Under sträng sekretess för vi journalanteckningar över ditt analyssvar och intyg i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. För utförlig information se policy och köpvillkor.
Allmänna villkor / Integritetspolicy?


Läs våra villkor https://www.carelab.se/kopvillkor

https://www.carelab.se/integritetspolicy

What is a NAAT test?


Nucleic acid amplification tests (PCR, RT-PCR). A PCR test for Covid-19 is a sample taken by gently inserting a tip (tops) into the nose. The test is performed by medically trained personnel and the answer is sent to a certified laboratory. Our travel certificates comply with the international requirements for travel certificates as they are performed in a nationally accredited laboratory, performed by healthcare professionals and signed by a doctor.
What does a PCR test cost?


PCR-Test + Certificate Test results 4h 2995 SEK Test resuls 12h 1995 SEK Pay at the time of the test with a card, we have no opportunities to receive cash.
How do you book an appointment with you?


The fastest and easiest way to book an appointment is via our web booking on our website.
How do I cancel my visiting hours?


You can cancel a booking by clicking "Cancel" at the bottom of your booking confirmation. The booking confirmation is sent via e-mail to the e-mail address specified in the booking. Cancellation must be made no later than 24 hours before the agreed time. Late cancellations or missed visits will be charged 100%.
Can I test myself if I do not have a Swedish social security number?


Yes, we can help people who do not live in Sweden. This applies, for example, to people who are on a temporary visit to Sweden or people who do not have a Swedish personal identity number. You who are a Swedish citizen can test yourself with us. This also applies to foreign citizens who are not registered in Sweden.
What does the medical certificate contain?


The certificate is issued in English and contains the following information Full name (must match the name on the passport) Passport number Social security number (it is important that you ensure that you write the correct social security number when registering) Address Results of the PCR test Time for sampling Time of issue of the medical certificate We base the certificates on the information you provide when booking. Therefore, check these an extra time so everything is correct.
Do you send certificates on weekends / red days?


Yes! We send certificates every day, including weekends and red days.
What does the test answer mean?


Different types of test answers
• Positive - means you have Covid-19 when the virus was found in the sample you provided. We will notify you of this so that you can put yourself in quarantine in line with the Swedish Public Health Agency's recommendations.
• Negative - In the event of a negative PCR test, we can issue a health certificate for travel in English that proves this.
• Not assessable - means that it is not possible to get any result from the test. A new test is recommended.
Also note that we will not be able to issue a certificate in the Non-assessable test. Carelab is not responsible for whether a test generates the result "Not assessable". We are also not responsible for any costs for the patient as a result of this, e.g. in the form of missed trips.
What applies when sampling children?


Many countries do not require children to be able to present a certificate of a negative covid test. Check what applies to the country you are traveling to at www.swedenabroad.se Sampling can feel uncomfortable for many children. We do our best to make it as good as possible. The child's passport must be taken to the sampling.
What is the difference between PCR and antigen tests?


The PCR tests are the safest tests we have to detect ongoing covid infection. They respond to very low virus levels, and even kill virus residues long after the infection is over and the patient is no longer infected. The downside is that they require laboratory analysis and that it takes time to get answers. The advantage of antigen tests is that they can detect active disease quickly and do not require laboratory analysis. Antigen tests are generally easy to use and can provide answers within 15-30 minutes.
Which laboratories do you collaborate with?


We collaborate with the accredited laboratory Tataa Biocenter in Gothenburg. It is approved by the Public Health Authority according to ISO / IEC 17025.
When do you open in more cities?


We are constantly looking at the possibility of offering the service in more places. Keep an eye on the website - we will update the information there as soon as we know more.
How is my personal information used?


All data traffic, including personal data, is protected by encryption. Under strict confidentiality, we keep journal entries of your analytical results and certificates in accordance with the EU Data Protection Regulation (GDPR), the Patient Data Act and the Patient Safety Act. For detailed information, see policy and terms of purchase.
Terms and Conditions / Privacy Policy?


Read our terms and conditions. https://www.carelab.se/kopvillkor

https://www.carelab.se/integritetspolicy